You are currently viewing Dokumentacja BHP w firmie

Dokumentacja BHP w firmie

Do niezbędnej dokumentacji dla firmy zaliczamy:

Dokumentacja BHP w firmie

Prowadzenie dokumentacji w zakresie BHP pozwala zarówno na spełnienie wymogów narzuconych przez prawo, jak i na usprawnienie pracy osób odpowiedzialnych za poziom bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Dlatego też warto zadbać o to, by spełniała ona niezbędne wymagania.

 

Instrukcje BHP

Zgodnie z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), zwanego dalej r.o.b.h.p., pracodawca musi opracować i udostępnić pracownikom aktualne instrukcje BHP. Chodzi tu o wytyczne stanowiskowe, szczególnie w miejscach, w których występuje zagrożenie wypadkiem lub określone niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia. Ponadto konieczne jest stworzenie instrukcji obsługi maszyn, postępowania z materiałami niebezpiecznymi i mogącymi powodować szkody zdrowotne oraz udzielania pomocy przedmedycznej i postępowania w razie pożaru.

Ocena Ryzyka zawodowego

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest określenie oraz dokumentacja ryzyka zawodowego występującego na określonych stanowiskach (art.226 Kodeksu Pracy). Ponadto jest on zobowiązany do minimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, a tym samym do udzielania pracownikom stosownych informacji i udostępniania im zasad zapobiegania zagrożeniom.

Zadaniem pracodawcy jest również dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, czyli określanie jego poziomu. Ma to na celu określenie stopnia jego dopuszczalności. Dzięki temu możliwe jest uświadomienie sobie i poszczególnym pracownikom niebezpieczeństw, z którymi będą oni mieli do czynienia, a także z konsekwencjami narażenia na nie. To z kolei pozwala odpowiedzieć na pytanie o to, czy możliwe jest wyeliminowanie lub ograniczenie tych czynników. Następnie na tej podstawie podejmuje się określone środki ochronne.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana systematycznie. Szczególnie istotne jest wprowadzanie na jej podstawie zmian o charakterze technicznym lub organizacyjnym.

Wyznaczanie osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zwalczanie pożarów i prowadzenie ewakuacji

Zgodnie z  Art. 2091. KP Pracodawca jest zobowiązany do:

➢ Zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

➢ Wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Obowiązek wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za realizację tych zadań spoczywa na każdym pracodawcy, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników. Obejmuje on zatem nawet pracodawców zatrudniających jedną osobę

Pracownicy wyznaczeni do ww. zadań powinni posiadać niezbędną wiedzę w tym zakresie.

Gdy pracodawca już wyznaczy takie osoby, powinien opracować ich wykaz.

Listy takie muszą zostać umieszczone w miejscach dostępnych dla wszystkich. Dobrą praktyką jest zamieszczanie ich np. w okolicach apteczek lub sprzętu gaśniczego. W miarę możliwości dobrze jest również wysłać taką listę drogą mailową. Wykaz osób odpowiedzialnych za wskazane wyżej czynności powinien składać się z takich danych osobowych jak: imiona, nazwiska i numery telefonów osób, które ukończyły odpowiednie szkolenia.

Szkolenia BHP

Każdy pracodawca powinien bezwzględnie pamiętać o tym, że nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych bez aktualnego szkolenia BHP.

Pierwsze szkolenie BHP przeprowadza się przed rozpoczęciem pracy. Do jego odbycia zobowiązany jest każdy z pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Wstępne szkolenie BHP składa się z II części:

 • instruktażu ogólnego, podczas którego zapoznaje się pracownika z podstawowymi zasadami BHP,
 • instruktażu stanowiskowego, który jest prowadzony przez osobę zarządzającą pracownikami: pracodawcę, dyrektora, kierownika, lidera.  Taka osoba, aby przeprowadzać instruktaże stanowiskowe, musi posiadać niezbędne kwalifikacje, a mianowicie ukończone szkolenie BHP dla pracodawców lub osób zarządzających innymi pracownikami.

Okresowe szkolenie BHP

Poza szkoleniami wstępnymi, należy okresowo aktualizować wiedzę pracowników z zakresu  BHP. Pracownicy muszą odbyć kurs okresowy w czasie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Wyjątek stanowią szkolenia dla osób zarządzających pracownikami. W ich wypadku takie szkolenia powinny zostać przeprowadzone do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Rejestry

Pracodawca musi prowadzić m.in:

 • Rejestry wypadków przy pracy,
 • Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń takich chorób,
 • Rejestr kontroli,
 • Rejestr szkoleń BHP i badań lekarskich,
 • Rejestr substancji niebezpiecznych.

Stosowanie substancji chemicznych zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia rejestru substancji oraz ich mieszanin, a także przechowywania kart charakterystyki tych substancji.

Poza prowadzeniem dokumentacji dotyczącej substancji chemicznych Pracodawca musi również wskazać czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, takie jak: hałas, drgania, pył, substancje chemiczne, mikroklimat, pole elektromagnetyczne, promieniowanie itp. Czynniki te należy określić poprzez realizację badań przeprowadzanych przez akredytowane laboratoria środowiska pracy.

Informacje/wykazy/polityka

Obejmują one m.in. wykazy prac zabronionych poszczególnym grupom osób, tj. kobiety czy osoby młodociane. Oprócz tego pracodawca ma obowiązek tworzenia wykazów prac szczególnie niebezpiecznych i wymagających współpracy co najmniej dwóch osób.

Zarządzenia i regulaminy

Zarządzenia i regulaminy w dziedzinie BHP odnoszą się do wszelkich regulacji związanych z procedurami BHP w firmie. Mogą one dotyczyć:

 • przydziału odzieży oraz środków ochrony indywidualnej,
 • dofinasowania okularów korekcyjnych,
 • wypadków przy pracy,
 • posiłków profilaktycznych oraz napojów,
 • szkoleń BHP,
 • wdrażania nowych procedur.

Szczegółowe programy

Ramowe programy szkoleń i instruktaży również wynikają Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 2004, nr 180 poz 1860. Dokumenty te powinny być przechowywane przez pracodawcę, ponieważ stanowią potwierdzenie odbycia przez pracowników szkolenia okresowego lub wstępnego.

Należy mieć na uwadze, że wszystkie wskazane wyżej informacje mają charakter ogólny. W rzeczywistości każdy proces i środowisko pracy charakteryzuje się indywidualnymi cechami, warunkami i zagrożeniami. Jednocześnie zapobieganie niebezpieczeństwom wymaga odpowiedniego dostosowania procedur i planów działań w zakresie BHP.

Szczegółowe określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga dogłębnej analizy procesów pracy w Państwa firmie. Dlatego też zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji, na których uzyskają Państwo dokładniejsze informacje, oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu.

Dodaj komentarz