POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.BHP-Protex.pl

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu www.bhp-protex.pl

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

Każdy kto korzysta z Serwisu pozostaje anonimowy aż do czasu, w którym zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość. Administrator danych przetwarza dane osobowe między innymi na podstawie zgody, gdzie jako zgodę należy rozumieć również zaznaczenie odpowiedniego okienka lub każde inne zachowanie, które jasno wskazuję na akceptację zaproponowanego przetwarzania.  

Serwis i usługi Administratora nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia ani do nich skierowane.

Jeżeli nie akceptujesz treści niniejszej Polityki niezwłocznie zaprzestań korzystania z Serwisu.

 1. Definicje 
 1. Serwis– strona internetowa www.BHP-Protex.pl;
 2. Administrator– Maciej Białkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROTEX PPOŻ I BHP.PL Maciej Białkowski, ul. Wileńska nr 31 A 2, 26, 56-400 Oleśnica, NIP: 9111838225, e-mail: biuro@bhp-protex.pl, nr tel. 730 302 220;
 3. RODO– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 4. Dane osobowe (lub „dane”) – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 5. Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych  („PUODO”) – rozumie się przez to organ ochrony danych osobowych;
 6. Osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania – jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 7. Przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Maciej Białkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROTEX PPOŻ I BHP.PL Maciej Białkowski, ul. Wileńska nr 31 A 2, 26, 56-400 Oleśnica, NIP: 9111838225.

W sprawie swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: biuro@bhp-protex.pl lub numerem telefonu: 730 302 220.

 1. Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych są zależne od rodzaju Usług, z których Państwo korzystacie:

Usługa

Podstawa Prawna

Cel przetwarzania

Okres przechowywania danych

Rejestracja Konta Klienta

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na założeniu i utrzymaniu Konta w Serwisie a także celem umożliwienia skorzystania z platformy szkoleniowej.

Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną celem umożliwienia Państwu założenia Konta w Serwisie a także korzystania z platformy szkoleniowej.

Dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji konta Użytkownika.

Sprzedaż Produktów 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. wykonanie obowiązku prawnego) w zw. z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.

Realizacja umowy sprzedaży tj. przyjęcie zamówienia, realizacja zamówienia, rozpatrywanie reklamacji.

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży, tj. 6 lat od dnia zawarcia umowy. 

Odpowiedzi na reklamacje

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z Kodeksu Cywilnego (uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi) oraz realizacji przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Rozpatrywanie reklamacji Konsumentów.

Po rozpatrzeniu zapytania lub reklamacji przechowujemy dane przez okres nieprzekraczający dwóch lat, chyba że charakter zapytania wymaga dłuższego okresu przechowywania danych.

Wystawianie faktur 

Art. 6 ust 1 lit. c RODO tj. wykonanie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego, m.in. w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej. 

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

Po wystawieniu Państwu faktury będziemy przetwarzać te dane przez okres 6 lat (dokumentacja księgowa)

Kontakt mailowy i formularz kontaktowy

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymaniu kontaktu z potencjalnym klientem oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania.

Rozpatrzenie zapytania oraz odpowiedź.

Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat.

Kontakt telefoniczny oraz kontakt za pośrednictwem komunikatorów

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymaniu kontaktu z potencjalnym klientem oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania.

Rozpatrzenie zapytania oraz odpowiedź.

Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat.

Marketing bezpośredni polegający na przypomnieniu Klientom o upływie terminu ważności okresowych szkoleń BHP i PPOŻ

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes, polegający na kierowaniu do Klientów marketingu bezpośredniego za uprzednią zgodą Użytkownika, na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

Przesyłanie informacji mailowych o zbliżającym się upływie ważności okresowych szkoleń BHP i PPOŻ.

Będziemy wysyłać informacje handlowe do czasu złożenia rezygnacji z jego otrzymywania. W każdym mailu wysyłanym w ramach niniejszego procesu, zawarty jest link, za pomocą którego mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonych profili w mediach społecznościowych (Facebook)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu profili społecznościowych 

Obsługa mediów społecznościowych, kontakt z klientami

Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Okresy wskazane w powyżej tabeli liczone są od końca roku, w którym Administrator rozpoczął proces przetwarzania danych w celu ułatwienia technicznego przy procesie kontrolowania tych okresów. Po tym czasie dane osobowe zostają trwale zniszczone lub usunięte, chyba że obowiązek ich dalszego przechowywania będzie wynikał z obowiązujących przepisów. 

 1. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: 

 • firmy świadczące usługi hostingowo- serwerowe zapewniające m.in. utrzymanie poczty elektronicznej i strony internetowej- DigitalOcean, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, USA. 
 • firma zapewniająca obsługę księgową- Biuro Rachunkowe Bilans Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy,
 • podmioty obsługujące płatności-Przelewy24- PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu,
 • firma przewozowa zajmująca się dostarczaniem korespondencji- Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Google LLC– korzystamy z narzędzia Google Ads do pozycjonowania naszego serwisu w wyszukiwarce Google w związku z czym serwis Google może zbiera dane Użytkowników w zakresie określonym regulacjami tego Serwisu.
 • Facebook, Inc.  – korzystamy z wtyczek społecznościowych przekierowujących Użytkownika na serwis Facebook, w związku z czym serwis Facebook może zbierać dane Użytkowników w zakresie określonym regulacjami tych serwisów,
 • firma zajmująca się obsługą domeny poczty elektronicznej- Webd,pl Globtel Internet Szymon Hersztek, Gdansk, Poland

firma zajmująca się techniczną obsługą Serwisu:

– LEKTOR Travel sp. z o.o., NIP: 8971804449 Oławska 25, 50-123 Wrocław

– dane firmy 

Wszystkie zewnętrzne podmioty mogą korzystać z Państwa danych wyłącznie w celu realizacji danej usługi. Wszystkie osoby mające dostęp do Państwa danych muszą przetwarzać je z ostrożnością i przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych oraz nie sprzedajemy Państwa danych innym firmom. 

Serwis może przekazać dane osobowe uprawnionym władzom, organom podatkowym i/lub organom ścigania, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

 1. Uprawnienia Użytkowników
 1. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do otrzymania informacji czy i jakie informacje na jego temat przetwarza Administrator a także do uzyskania bezpłatnej kopii danych,
 • sprostowania danych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do żądania sprostowania swoich danych lub ich uzupełnienia, 
 • ograniczenia przetwarzania– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych dla określonych zgodą celów. Zgoda nie działa wstecz co oznacza, że przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostaje legalne. Uwaga! Powyższe uprawnienie dotyczy jedynie przetwarzania danych, którego podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika. 
 • wniesienia sprzeciwu– każda osoba, korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, 
 • przenoszenia danych– każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła żądać przeniesienia jego danych w formacie pdf do wskazanego Administratora.
 1. Poza uprawnieniami wskazanymi powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą formularza na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/153.
 2. Z uprawnień określonych w pkt. 1 można skorzystać kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w zakładce „Kontakt”. Administrator zrealizuje uprawnienia poprzez kontakt na adres mailowy Administratora maksymalnie w terminie 30 dni od otrzymania żądania. Jeżeli z uwagi na szczególny charakter bądź zawiłość sprawy nie będzie to możliwe w terminie 30-dniowym, wówczas Administrator zrealizuje je w ciągu kolejnego miesiąca a o przedłużeniu terminu poinformuje niezwłocznie uprawnionego. 
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo podania określonych, znanych nam informacji. Przez zastosowanie takiego procesu możemy zweryfikować, czy faktycznie chodzi o osobę, której dane dotyczą. 
 4. Administrator ma prawo odmówić realizacji wskazanych powyżej uprawnień jedynie w przypadku kiedy będzie to zgodne z prawem i ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów uprawnionego. Administrator każdorazowo poinformuje uprawnionego o przyczynach odmowy realizacji żądania. 
 1. Pliki cookies
 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 1. Administrator może stosować następujące rodzaje plików cookies:
 • cookies sesyjne– są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia.
 • cookies trwałe  są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.
 • funkcjonalne pliki cookies– pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,  zabezpieczenia funkcjonowania strony,
 • własne pliki cookies- zamieszczane przez Serwis oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora.
 1. Pliki Cookies są gromadzone są w celach poprawy funkcjonalności strony. 
 2. W plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Podstawą wykorzystywania plików cookies jest uzasadniony interes prawny Administratora. 
 3. W serwisie umieszczone są wtyczki społecznościowe Facebook’a oraz Google’a.  Podczas skorzystania z wtyczki przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami tych serwisów. Oznacza to, że może dojść do instalacji plików cookies tych serwisów. Aby dowiedzieć się więcej, zachęcamy do zapoznania się z regulacjami prawnymi obowiązującymi w tych serwisach. 
 4. Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE standardów dotyczących ochrony danych osobowych. Korzystanie przez Serwis z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych pozostaje zgodne z prawem.
 5. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 6. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 7. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 8. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 9. Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

Nazwa przeglądarki

Link:

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera

http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Safari (iOS)

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Safari (macOS)

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=pl_PL

 1. Wtyczki mediów społecznościowych
 1. Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, za które właściciel Serwisu nie odpowiada. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z usług oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administracją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 2. Administrator umieszcza na stronach swojego Serwisu wtyczki powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest przycisk odwołujący się do serwisu Facebook. Używając tych wtyczek Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod linkiem: https://www.facebook.com/policies/cookies/. 
 1. Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Administrator robi wszystko aby Państwa dane były bezpieczne. W tym celu wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo. 

Systemy informatyczne, z których korzysta Administrator posiadają odpowiednie zabezpieczenia, które gwarantują poufność i integralność przetwarzanych danych osobowych. 

 1. Gdzie mogę zgłosić zastrzeżenia/ uwagi do co przetwarzania danych osobowych?
 • za pośrednictwem e-maila: biuro@bhp-protex.pl
 1. Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator może okresowo aktualizować Politykę, publikując nowe wersje w Serwisie. O zmianach niniejszej Polityki prywatności Administrator powiadamia Użytkowników mailowo na 7 dni przed wprowadzeniem zmian (dotyczy wyłącznie osób posiadających Konto w Serwisie) lub poprzez umieszczenie komunikatu o zmianie w Serwisie. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności wchodzą z życiem z upływem 7 dni od dnia powiadomienia zarejestrowanych Użytkowników.