Regulamin

www.BHP-Protex.pl

§1 Definicje

 1. Serwis/Sklep internetowy – serwis internetowy w domenie www.bhp-protex.pl, do którego prawa przysługują Sprzedawcy;
 2. Sprzedawca/ Usługodawca – Maciej Białkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROTEX PPOŻ I BHP.PL Maciej Białkowski, ul. Wileńska nr 31 A 2, 26, 56-400 Oleśnica, NIP: 9111838225;
 3. Użytkownik –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług Serwisu;
 4. Rejestracja – proces zakładania Konta przez Użytkownika poprzez formularz rejestracyjny;
 5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron;
 6. Strony – Sprzedawca i Kupujący lub Usługodawca i Użytkownik;
 7. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Serwisu, za pomocą, której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
 8. Klient/ Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu, w tym również Konsument;
 9. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 10. Klient Przedsiębiorca Posiadający Uprawnienia Konsumenta (KPPUK)– osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 11. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;
 13. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną- Umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu;
 14. Produkty– produkty oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę tj. szkolenia online oraz wzory dokumentów w zakresu BHP i PPOŻ;
 15. Regulamin – niniejszy regulamin;

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu www.bhp-protex.pl określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy oraz zasady postępowania reklamacyjnego a także reguluje kwestie związane z prowadzeniem sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem internetu.
 3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownik przed zawarciem Umowy Sprzedaży jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 7. Użytkownik może skontaktować się ze Usługodawcą pod adresem e-mail: biuro@bhp-protex.pl lub numerem telefonu: (+48) 730-302-220 albo wykorzystać formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie.

§3 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie ze Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych: 
 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, 
 2. dostęp do poczty elektronicznej, 
 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, FireFox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript. 
 1. Korzystanie ze Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
 2. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,
 5. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu. 
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu spowodowanego w szczególności koniecznością naprawy systemu.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

§4 Usługi

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:
  1. zakupu szkoleń online z zakresu BHP i PPOŻ,
  2. zakupu wzorów dokumentów z zakresu BHP i PPOŻ, 
  3. założenia Konta pozwalającego na zarządzanie swoimi usługami,
  4. przeglądania treści udostępnionych w ramach Serwisu, 
  5. skorzystania z formularza kontaktowego udostępnionego na stronie.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego rozpoczęcia korzystania z poszczególnych Usług Serwisu przez Użytkownika.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego zakończenia korzystania z Usług Serwisu przez Użytkownika.
 4. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 5. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie internetowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. 
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 1. wycofania niektórych Produktów ze sprzedaży,
 2. zmiany cen oraz ilości Produktów w sklepie internetowym,
 3. wprowadzania nowych Produktów w sklepie internetowym,
 4. przeprowadzania akcji promocyjnych na poszczególne Produkty.

§5 Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Za pośrednictwem Serwisu Klient ma możliwość dokonania zakupu materiałów elektronicznych w postaci szkoleń online oraz wzorów dokumentów z zakresu BHP i PPOŻ.
 2. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości mailowej o wygenerowaniu linków dostępu do szkoleń online (szkolenia online) lub w przypadku otrzymania przez Kupującego materiałów elektronicznych (wzory dokumentów).
 4. Wystawione w Sklepie Internetowym Produkty nie stanowią oferty a zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży o treści zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Przez Umowę Sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Produktów objętych zamówieniem, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę.
 6. W celu dokonania zakupu szkolenia online lub wzorów dokumentów należy wybrać interesujące Klienta szkolenie lub wzór dokumentu i dokonać zakupu szkolenia w ilości odpowiadającej ilości pracowników, którzy mają przejść proces szkoleniowy. Do dokonania zakupu niezbędne jest wypełnienie w formularza zakupu. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. W kolejnych krokach metody płatności. Na ostatnim etapie Użytkownik jest informowany o łącznej wartości wybranych Produktów oraz kosztów dostawy a także o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 
 8. Zamówienia w sklepie internetowym można składać przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 

§6 Szkolenia online

 1. W przypadku zakupu szkolenia online- po prawidłowym wypełnieniu formularza i dokonaniu płatności, pracownicy Kupującego objęci szkoleniem, otrzymują na podany adres e-mail link do platformy szkoleniowej wraz z loginem i hasłem do logowania. Każdy z pracowników zobowiązany jest do zmiany otrzymanego hasła w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania linku. Link jest aktywny i ważny bezterminowo.
 2. Jeden link dostępowy przysługuje jednemu pracownikowi, dla którego został wygenerowany. Nie ma możliwości korzystania z jednego linku dostępowego przez kilku pracowników Kupującego.
 3. Linki dostępowe do platformy szkoleniowej formie elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty, chyba że Kupujący nie wyraził zgody na otrzymanie dostępu do platformy szkoleniowej, przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Wówczas linki dostępowe wysyłane są na adres mailowy Kupującego dopiero po upływie 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 
 4. Kupujący w formularzu zakupu jest zobowiązany do podania następujących danych osobowych pracownika: imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres e-mail.
 5. Kupujący będący pracodawcą lub przedstawicielem pracodawcy, wraz z wypełnieniem formularza zakupu szkolenia online oświadcza, że poinformował pracowników o tym, że ich dane osobowe zostały przekazane Usługodawcy celem umożliwienia im odbycia szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ. 
 6. Do odbycia szkolenia w formie online w Serwisie Sprzedającego niezbędne jest posiadanie przez system operacyjny osoby odbywającej szkolenie programu …………… w wersji ……………….
 7. Po zalogowaniu do platformy szkoleniowej pracownik Kupującego ma nieograniczony czasowo dostęp do modułów szkoleniowych Po przejściu wszystkich modułów szkolenia pracownik Kupującego ma możliwość podejścia do egzaminu, na podstawie którego sprawdzana jest jego wiedza z zakresu BHP I PPOŻ. 
 8. Egzamin ma charakter testu jednokrotnego wyboru.
 9. Wymogiem pozytywnego ukończenia egzaminu, będącego podstawą wystawienia zaświadczenia o pozytywnym zdaniu egzaminu, jest uzyskanie co najmniej 8 punktów. 
 10. W przypadku, w którym osoba odbywająca egzamin, nie uzyska minimalnej liczby punktów, może podejść do egzaminu jeszcze raz. 
 11. Liczba podejść do egzaminu jest nieograniczona. 
 12. Każde szkolenie kończy się wystawieniem jednego zaświadczenia dla pracownika, dla którego został wykupiony dostęp do platformy szkoleniowej.
 13. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu, Kupujący otrzymuje zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu egzaminu przez pracownika zdającego egzamin.
 14. W formularzu zakupu Kupujący ma możliwość dokonania wyboru w zakresie formy zaświadczenia:
 • Kupujący może zaznaczyć, że chce otrzymać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnych wyłącznie w formie elektronicznej. Wówczas na podany adres e-mail będzie otrzymywał zaświadczenia o ukończeniu kursu przez pracownika, który otrzymał pozytywny wynik egzaminu,
 • Kupujący może zaznaczyć, że oprócz elektronicznej wersji zaświadczenia wysyłanej w sposób wyżej określony, otrzyma również zaświadczenia w formie elektronicznej. Wówczas Sprzedający wyśle na podany przez Kupującego adres zaświadczenia wszystkich pracowników, którzy otrzymali pozytywną ocenę egzaminu. Wysyłka zaświadczeń odbędzie się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu przez ostatniego z pracowników, którzy otrzymali dostęp do kursu online i po ukończeniu kursu przez wszystkich pracowników. 
 1. W przypadku kiedy podane dane w formularzu będą niepełne i nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia tych danych.
 2. W przypadku problemów technicznych z platformą szkoleniową, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego.
 3. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane przez niego w ramach niniejszego szkolenia online wraz wydanymi zaświadczeniami o pozytywnym zakończeniu egzaminu, spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§7 Wzory dokumentów

 1. W przypadku zakupu wzorów dokumentów- po prawidłowym wypełnieniu formularza i dokonaniu płatności, Kupujący otrzyma na podany przez siebie adres e-mail zakupione wzory dokumentów w formie PDF.
 2. Do otwarcia plików niezbędne jest posiadanie przez system operacyjny Kupującego 

programu …………… w wersji ………………..

 1. W przypadku problemów technicznych z otwarciem pliku, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego.
 2. W przypadku kiedy podane dane w formularzu będą niepełne i nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia tych danych.
 3. Wzory dokumentów wysyłane są w formie elektronicznej do Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty, chyba że Kupujący nie wyraził zgody na otrzymanie ich, przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Wówczas wzory dokumentów wysyłane są na adres mailowy Kupującego dopiero po upływie 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

§8 Warunki i metody płatności

 1. Ceny podane na stronie są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podawana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Sprzedawca zapewnia Kupującym płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.
 4. Kupujący, którzy chcą otrzymać fakturę z odroczonym terminem płatności, powinni skontaktować się z Kupującym za pośrednictwem formularza kontaktowego, celem ustalenia szczegółów zakupu. 

§9 Reklamacja (Rękojmia za wady Produktu)

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego.
 2. Konsument musi złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia wykrycia wady będącej podstawą rękojmi.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania Produktu. 
 4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta co do wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. 
 5. Reklamacje należy złożyć poprzez złożenie oświadczenia pocztą tradycyjną lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. 
 6. Reklamacja może być złożona na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu bądź na innym wzorze, zawierającym wszystkie istotne elementy oświadczenia o reklamacji. 
 7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza reklamacji, Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uważa się że żądanie Konsumenta uznano za uzasadnione.
 8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona. Wyłączenie to dotyczy również KPPUK.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz KPPUK, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 
 2. Termin określony w ust. 1 liczony jest od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub KPPUK, wskazaną przez niego osobę trzecią. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 3. W celu odstąpienia od umowy Konsument lub KPPUK może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Konsument lub KPPUK może również skorzystać z  formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem maila: biuro@bhp-protex.pl. 
 6. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta lub KPPUK prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub KPPUK potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Konsumentowi lub KPPUK dokonane przez niego płatności.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub KPPUK, chyba, że Konsument lub KPPUK wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta lub KPPUK z żadnym kosztem.
 9. Jednocześnie informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku umów, których przedmiotem jest usługa, wykonana w pełni za wyraźną zgodą konsumenta i KPPUK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego, utraci prawo do odstąpienia od umowy (dotyczy to szkoleń online oraz wzorów dokumentów).
 10. Klient w formularzu zamówienia ma możliwość dokonania wyboru czy chce aby usługa została wykonana przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czy chce aby usługa została wykonana przed upływem tego terminu z jednoczesnym zrzeczeniem się prawa do odstąpienia od umowy.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje również w  innych wypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

§11 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów oraz jego pracowników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Przy zawieraniu Umowy Sprzedaży poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru Użytkownik przekazuje Usługodawcy w celu realizacji umowy.
 3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych, w tym administratora danych osobowych, celów i podstaw przetwarzania danych osobowych Użytkowników, przekazywania danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, informacji o potrzebie podania danych osobowych przez Użytkowników, okresu przechowywania danych osobowych Użytkowników, praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.

§12 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:
  1. nieprawidłowego bądź niezgodnego z Regulaminem korzystania z Serwisu przez Użytkownika,
  2. awarii sprzętu Użytkownika,
  3. działań lub zaniechań Użytkowników.
 1. W przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić dane logowania, w tym w szczególności hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w Serwisie.
 3. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja w biuro@bhp-protex.pl. 
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu, będącego przedmiotem reklamacji. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi.

§13 Prawa autorskie i ochrona własności intelektualnej

 1. Treści i grafiki umieszczone w Serwisie, a także udostępnione Klientom (szkolenia online, wzory dokumentów) są chronione prawami autorskimi i mogą być własnością intelektualną Usługodawcy. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez zgody Usługodawcy. 
 2. Wszystkie wymienione Produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami Produktowymi Usługodawcy.
 3. Wykorzystanie przez Użytkownika treści umieszczonych w Serwisie bez ówczesnej i dokumentowej zgody Usługodawcy, może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za naruszenie praw własności intelektualnej. 
 4. Zabronione jest w szczególności udostępnianie Produktów osobom nieupoważnionym, kopiowanie udostępnionych Produktów i rozpowszechnianie ich osobom trzecim, szczególnie w celach zarobkowych. 
 5. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Produktów (szkoleń online i wzorów dokumentów). Prawo to nie obejmuje prawa do udzielania dalszych sublicencji.
 6. Klient w ramach zawartej umowy upoważniony jest do korzystania z Produktów jedynie na potrzeby własne i swojego zakładu pracy, na następujących polach eksploatacji:
 • korzystanie z zapisu techniką cyfrową w udostępnionym w Serwisie panelu Konta Klienta,
 • wydruku na potrzeby własne i zakładu pracy- w formie PDF,
 • zapisu metodą cyfrową na potrzeby własne i zakładu pracy na własnym twardym dysku.
 1. Licencja, o której mowa w ust.4 jest nieograniczona czasowo. Wynagrodzenie za Produkt obejmuje swoim zakresem udzieloną licencję.

§14 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.09.2021
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje klientów poprzez umieszczenie na stronie głównej informacji o zmianie Regulaminu.  Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej informacje o zmianach w Regulaminie.  
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Serwisie. 
 5. Do umów zawartych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. Konsument może jednak uznać poprzednio obowiązujący Regulamin za mniej korzystny od aktualnego i może poinformować Sprzedawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako wiążącego.
 6. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek praw Konsumenta.
 8. W przypadku niezgodności niniejszych zapisów z prawem powszechnie obowiązującym, pierwszeństwo mają przepisy prawa. 
 9. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji: 
  1. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), 
  2. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący Konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.,
  3. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw Konsumentów. Bezpłatną pomoc Konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np.  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.