You are currently viewing Zmiana przepisów BHP odnośnie stanowisk z monitorami komputerowymi, sprawdź co się zmieniło!

Zmiana przepisów BHP odnośnie stanowisk z monitorami komputerowymi, sprawdź co się zmieniło!

Zmiana przepisów regulujących kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach z monitorem ekranowym. 

Od 17 listopada 2023 r. weszła w życie nowa wersja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach z monitorem ekranowym. Tekst rozporządzenia został dostosowany do postępu technologicznego z ostatnich 25 lat, między innymi przez usunięcie terminów takich jak “stacja dyskietek” czy “trackball” z definicji “stanowiska pracy”. 

Ponadto, pewne przepisy dotyczące szczegółowych wymagań bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii dla stanowisk z monitorem ekranowym, zawarte w załączniku do rozporządzenia, zostały zrewidowane i zliberalizowane, dotycząc m.in. sprzętu komputerowego i mebli. 

Główne zmiany wprowadzone w rozporządzeniu obejmują nową definicję stanowiska pracy, obejmującą przestrzeń pracy wraz z podstawowym wyposażeniem, takim jak monitor ekranowy, klawiatura, mysz lub inne urządzenia wejściowe, oraz oprogramowanie z interfejsem użytkownika.

 Rozporządzenie teraz precyzuje, że stanowisko pracy obejmuje również krzesło, stół i opcjonalne dodatkowe wyposażenie, takie jak stacja dysków, drukarka, skaner, uchwyt na dokumenty i podnóżek. W nowym rozporządzeniu został również zniesiony punkt 3 w § 2, który zawierał definicję systemu komputerowego. 

Dodatkowo, w § 3 pkt 4 rozporządzenia wprowadzono doprecyzowanie, że przepisy nie dotyczą przenośnych systemów nieprzeznaczonych do użycia na danym stanowisku pracy przez co najmniej połowę czasu pracy. Warto zauważyć, że istotne zmiany dotyczą również § 8 ust. 2 rozporządzenia, gdzie dodano obowiązek zapewnienia pracownikowi nie tylko okularów, ale także szkieł kontaktowych korygujących wzrok.

Czas na dostosowanie stanowisk pracy:

Pracodawcy mają teraz 6 miesięcy od daty wejścia w życie nowego rozporządzenia, czyli do 17 maja 2024 r., aby dostosować stanowiska pracy z monitorem ekranowym do minimalnych wymagań bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii określonych w nowych przepisach.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r., które zmienia rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach z monitorem ekranowym (Dz. U. poz. 2367).

 

Dodaj komentarz