You are currently viewing Konserwacja i pranie odzieży roboczej

Konserwacja i pranie odzieży roboczej

Polskie prawo nakazuje pracodawcy zapewnienie osobom zatrudnionym w jego zakładzie obuwia i odzieży roboczej, przewidzianych na danym stanowisku pracy. Dotyczy to przypadków, w których odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu. Do obowiązków pracodawcy należy również wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Jakie są zasady prania odzieży roboczej i kto powinien wykonywać to zadanie?

Czy pracodawca musi prać odzież roboczą?

Zgodnie z art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974, nr 24 poz. 141) pracodawca jest zobowiązany do prania odzieży roboczej. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, może powierzyć tę czynność pracownikowi korzystającemu z danego zestawu ubrań.

Wyjątkiem są w tym przypadku ubrania lub obuwie, które uległo skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi. W takich sytuacjach pracodawca nie może powierzyć prania pracownikowi.

Warto również wiedzieć, że obecnie nie ma obowiązku uzyskiwania od pracownika zgody na zlecanie mu prania odzieży roboczej. W sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba, pracownik jest zobowiązany do wykonania tego zadania we własnym zakresie.

Czy pracodawca musi wypłacać pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży?

Wymagania określone w polskich normach prawnych nakładają na pracodawcę obowiązek wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, o ile czynności te nie są wykonywane przez zakład pracy.

Jak obliczyć zwrot za pranie odzieży roboczej?

Obliczając wysokość ekwiwalentu, należy uwzględnić koszty poniesione przez pracownika podczas wykonywania czynności związanych z praniem. Obejmują one:

  • koszty mediów, tj. woda, ścieki oraz energia elektryczna,
  • zużyte środki do prania,
  • koszty korzystania z usług pralni,
  • rodzaj pranej odzieży roboczej i jej zabrudzeń,
  • ilość odzieży,
  • częstotliwość prania.

Ostateczną wysokość zwrotu oblicza się mnożąc pierwsze pięć elementów przez częstotliwość prania.

Jak pracodawca powinien prać odzież skażoną?

Ze względu na wymagania technologiczne sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy pranie odzieży roboczej skażonej środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi odbywa się zwykle w wyspecjalizowanych pralniach. Pracodawca jest bowiem zobowiązany do zadbania o dostęp do odpowiednich środków i urządzeń czyszczących.

Ponadto jego obowiązkiem jest zapewnienie odpowiedniej przestrzeni, która umożliwi przechowywanie skażonej odzieży roboczej w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy pracodawca powinien prowadzić ewidencje odzieży?

Pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencje wydanej pracownikowi odzieży i środków ochrony indywidualnej. 

Opracowany ,,Regulamin przyznawania odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej” wraz z ewidencją można znaleźć tutaj:( link do -kategoria regulaminy)

Dowiedz się więcej o obowiązkach Pracodawcy z zakresu BHP.

Zapraszamy do naszego poradnika przedsiębiorcy

Dodaj komentarz