You are currently viewing Czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku?

Czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku?

Czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku?

Ocena ryzyka zawodowego przeprowadzana jest po to, by można było określić czynniki potencjalnie szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla pracowników. A tym samym zapobiegać ich oddziaływaniu lub je ograniczać.

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Ryzyko zawodowe to, zgodnie z definicją przedstawioną w §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zjawisk wynikających z pracy na określonym stanowisku.

Zdarzenia te wywołują różnego rodzaju straty. Szczególnie dotkliwe są te, które dotyczą zdrowia pracowników.

 

 

Na jakich stanowiskach pracy przeprowadza się ocenę ryzyka zawodowego?

Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy. Kodeks zobowiązuje pracodawców również do informowania pracowników o ryzyku zawodowym oraz występujących na stanowisku niebezpiecznych szkodliwych i uciążliwych czynnikach. Pracownicy powinni też mieć łatwy dostęp do wiedzy dotyczącej ochrony przed zagrożeniami.

Konieczność określania i wykonywania pomiarów czynników szkodliwych, niebezpiecznych oraz uciążliwych wynika z faktu, że są one bezpośrednio związane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę, a więc zależą od stosowanych maszyn narzędzi i rozwiązań organizacyjnych. Są też uzależnione od sposobu wykonywania pracy, stosowanych substancji i rodzaju wykonywanych zadań.

Ważne jest, aby oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą następowało z czynnym udziałem pracowników. I to niezależnie od struktury organizacyjnej zakładu pracy. Dzięki temu będą oni bardziej zaangażowani w rozwiązywanie problemów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ocena ryzyka zawodowego na jednolitych stanowiskach

W przypadku, gdy struktura stanowisk pracy obejmuje miejsca charakteryzujące się identycznymi warunkami np. stanowiska biurowe gdzie używamy takie same urządzenia oraz stosujemy te same materiały lub substancje. W takich przypadkach wystarczające jest oszacowanie ryzyka zawodowego dla jednego stanowiska. Dla pozostałych miejsc pracy tego samego typu możliwe jest wykorzystanie uzyskanych już wyników oceny ryzyka zawodowego.

Kiedy ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana?

Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego powinno się odbywać systematycznie. Wynika to z faktu, że wraz z wprowadzaniem zmian i nowych rozwiązań technicznych zmieniają się warunki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dlatego też nie może ona być traktowana jako jednorazowe oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z nowo utworzonym stanowiskiem, lecz jako ciągły proces, umożliwiający organizację pracy opartą na zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Dlaczego ocena ryzyka zawodowego jest ważna dla bezpieczeństwa i higieny pracy?

Oceny ryzyka zawodowego dokonuje się w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy, a także możliwości zapewnienia ochrony zbiorowej i indywidualnej zdrowia i życia.

Na jej podstawie dostosowuje się organizację pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko wystąpienia niekorzystnych skutków oddziaływania każdego z czynników środowiska pracy.

Co grozi za brak oceny ryzyka zawodowego?

Pracodawca jest zobowiązany do regularnego oszacowywania niebezpieczeństw występujących w środowisku pracy i wprowadzania potrzebnych ulepszeń stosowanych środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej.

Za brak przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego pracodawca może:

  • otrzymać upomnienie,
  • ponieść karę pieniężną w wysokości do 2000 zł w formie nałożonego mandatu przez Inspektora Pracy,
  • ponieść karę pieniężną w wysokości 5000 zł (jeśli pracodawca został ukarany co najmniej dwukrotnie w ciągu 2 lat),
  • ponadto Inspektor pracy zamiast wystawiania mandatu karnego może także skierować wniosek do sądu o ukaranie grzywną od 1000 zł do 30 000 zł, w przypadku dopuszczenia się rażącego niedbalstwa.

Profesjonalna ocena ryzyka zawodowego na wszystkich rodzajach stanowisk!

Jeśli chcesz mieć pewność, że ryzyko zawodowe w Twojej firmie zostanie dokładnie określone dla każdego z czynników środowiska pracy, to zapraszamy do skorzystania z opracowanych przez Nas dokumentów. Znajdziesz je tutaj 

Obejmują one m.in. procedurę dokonywania oceny ryzyka zawodowego, opis ocenianego stanowiska pracy, a także kwestie takie jak identyfikacja zagrożeń, oszacowanie ryzyka zawodowego, a także środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko i ocenę ryzyka po ich wprowadzeniu.

Na końcu znajduje się miejsce na wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka oraz dokument potwierdzający zapoznanie się z nimi.

Dodaj komentarz