8

Prowadzenie działalności wiąże się z znaczną ilością  obowiązków, w zakresie  opracowania dokumentacji z zakresu BHP.

Do niezbędnej dokumentacji dla firm zajmujących się sprzątaniem zaliczamy:

 • Badania lekarskie- zaświadczenia lekarskie:

Aby dopuścić pracownika do pracy wcześniej należy skierować go na badania lekarskie.

Po uzyskaniu przez pracownika zaświadczenia o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy, wydanym przez lekarza medycyny pracy, pracownika możemy dopuścić do wykonywania pracy.

Poradnik przedsiębiorcy (3)
Projekt bez tytułu (1)
 • Szkolenia BHP          

Kiedy pracownik uzyska zaświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, należy skierować go na wstępne szkolenie bhp które pracownik jest zobowiązany odbyć przed dopuszczeniem do pracy.

Wstępne szkolenie BHP składa się z II części:

Część I –  instruktaż ogólny, podczas którego zapoznaje się pracownika z podstawowymi zasadami BHP.

Część II –  instruktaż stanowiskowy który jest prowadzony przez osobę zarządzającą pracownikami: pracodawcę, dyrektora, kierownika, lidera.  Taka osoba  aby przeprowadzać instruktaże stanowiskowe musi posiadać niezbędne kwalifikacje, a mianowicie szkolenie BHP dla pracodawców lub osób zarządzających innymi pracownikami, więcej o tym szkoleniu przeczytacie Państwo tutaj.  

Poza szkoleniami wstępnymi, należy okresowo aktualizować wiedzę pracowników z zakresu  BHP. Takie szkolenia należy odbyć do 12 miesięcy od rozpoczęcia prac. Wyjątek stanowią szkolenia dla osób zarządzających pracownikami, w tym wypadku takie szkolenia należy odbyć do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

 • Ocena ryzyka zawodowego

Określenie oraz dokumentacja ryzyka zawodowego występującego na określonych stanowiskach również należy do pracodawcy zgodnie z art.226 Kodeksu Pracy, należy ją przeprowadzić na każdym stanowisku pracy.

Ocena ryzyka zawodowego  ma na celu określenie jego poziomu. Stosuje się ją też po to, by określić stopień jego dopuszczalności. Dzięki temu możliwe jest określenie, z jakimi niebezpieczeństwami mają do czynienia poszczególni pracownicy oraz jakie mogą być konsekwencje narażenia na nie. To z kolei pozwala odpowiedzieć na pytanie o to, czy możliwe jest wyeliminowanie lub ograniczenie tych czynników. Na tej podstawie podejmuje się również określone środki ochronne.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana systematycznie. Szczególnie istotnymi pod tym względem są wprowadzane zmiany o charakterze technicznym lub organizacyjnym.

Pracodawco Pamiętaj! O ryzyku zawodowym występującym na stanowisku prac musisz poinformować pracownika przed dopuszczeniem go do pracy.                                 

 • Instrukcje BHP

Pracodawca  musi opracować i udostępnić aktualne instrukcje BHP. Chodzi tu o wytyczne stanowiskowe, szczególnie w miejscach, w których występuje zagrożenie wypadkiem lub określone niebezpieczeństwa zdrowotne. Ponadto konieczne jest stworzenie instrukcji obsługi maszyn, postępowania z materiałami niebezpiecznymi i mogącymi powodować szkody zdrowotne oraz udzielania pomocy przedmedycznej czy postępowania w razie pożaru.                              

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za reagowanie w niebezpiecznych sytuacjach. Nakaz ten obejmuje w szczególności wskazanie pracowników udzielających pierwszej pomocy, zwalczających pożary i przeprowadzających ewakuację. 

Pracownicy wyznaczenie do ww. zadań powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Jeśli pracownicy jeszcze nie posiadają wymaganych kwalifikacji zachęcamy do uczestnictwa w naszych szkoleniach online ppoż oraz pierwszej pomocy, które można znaleźć tutaj:

Szkolenia z Pierwszej PomocySzkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej

 

Pracodawca jest zobowiązany prowadzić poniższe rejestry:

 • rejestr badań lekarskich
 • rejestr szkoleń bhp
 • rejestr wypadków przy pracy
 • rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby 
 • rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
 • rejestr kontroli

Stosując substancje chemiczne, Pracodawca jest zobowiązany prowadzić rejestr substancji oraz ich mieszanin a także przechowywać karty charakterystyki tych substancji.  

Poza prowadzeniem rejestru substancji chemicznych Pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, takie jak: hałas, drgania, pył, substancje chemiczne, mikroklimat, pole elektromagnetyczne, promieniowanie itp., dla których wykonuje się badania i pomiary, które są przeprowadzane przez akredytowane laboratoria środowiska pracy.

Pracodawca również jest zobowiązany zapoznać pracownika z poniższymi dokumentami:

 • dokument zawierający zasady polityki antymobingowej,
 • informacja dotycząca równego traktowania,
 • wykaz prac, którym nie wolno przydzielać kobietom w ciąży,
 • wykaz prac, których nie wolno przydzielać osobom młodocianym.
 • wykaz prace szczególnie niebezpiecznych:

Na pracodawcy spoczywa obowiązek opracowania wykazu wykonywanych prac szczególnie niebezpiecznych i aktualizowaniu tego wykazu.

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych określony został w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do prac szczególnie niebezpiecznych, zaliczamy między innymi prace takie jak:

 • na wysokości,
 • w kanałach,
 • w zagłębieniach,
 • spawalnicze,
 • przy wysokim napięciu.
 • wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Na pracodawcy spoczywa obowiązek opracowania wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizyczne i aktualizowaniu tego wykazu zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Pracodawca ustala procedury obowiązujące w firmie poprzez wprowadzanie odpowiednich regulacji. Dotyczą one m.in.:

 • ustalania okoliczności wypadków przy pracy oraz ich przyczyn,
 • prowadzenia szkoleń pracowników z zakresu bhp.

Pracodawca ustala procedury obowiązujące w firmie poprzez wprowadzanie odpowiednich regulaminów. Dotyczą one m.in.:

Regulamin przyznawania odzieży oraz środków ochrony indywidualnej:

Kodeks pracy (art. 2377 § 1) reguluje przepisami obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymogi Polskich Norm, jeżeli:

 • odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu albo znacznemu zabrudzeniu,
 • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powyższe przepisy nie wskazują konkretnych stanowisk czy rodzajów pracy, jednak najważniejsze są warunki, w jakich odbywa się jej wykonywanie. Pracodawca powinien w regulaminie wewnątrzzakładowym określić zasady wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze.

Pracodawca w porozumieniu z pracownikami może określić stanowiska pracy w zakładzie, na których dozwolone jest używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak używanie własnej odzieży jest zabronione w przypadku stanowisk wymagających:

 • bezpośredniej obsługi maszyn,
 • bezpośredniej obsługi urządzeń technicznych,
 • wykonywania prac charakteryzujących się dużą ilością brudu,
 • wykonywania prac związanych ze stosowaniem środków chemicznych, zagrażających skażeniem odzieży lub obuwia,
 • stosowania środków promieniotwórczych lub zakaźnych materiałów biologicznych, zagrażających skażeniem odzieży lub obuwia.

Oprócz opracowania ww. Regulaminu, na pracodawcy ciąży prowadzenie ewidencji wydanej odzieży oraz środków ochrony indywidualnej.

Regulamin dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego:

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z obsługą monitora ekranowego przysługuje zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej otrzymają orzeczenie lekarskie (zaświadczenie) od lekarza medycyny pracy o potrzebie stosowania takich okularów podczas pracy przy monitorze ekranowym.

Zapewnienie odpowiednich programów szkoleń oraz instruktaży stanowiskowych, dostosowanych do poszczególnych stanowisk, należy do obowiązków pracodawcy i powinno nastąpić niezwłocznie. Może on również zlecić to zadanie firmie zewnętrznej prowadzającej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, o stały nadzór BHP powinien zadbać pracodawca (art. 23711 Kodeksu Pracy). Związane z nim czynności mogą być wykonywane samodzielnie lub też za pośrednictwem odpowiednio wykwalifikowanych osób świadczących usługi BHP. Trzeba jednak pamiętać, że prawidłowy nadzór BHP wymaga posiadania m.in. odpowiednich kwalifikacji oraz umiejętności związanych z:

 • oceną ryzyka i warunków pracy,
 • prowadzeniem szkoleń bhp,
 • przygotowywaniem programów kursów,
 • opracowywaniem dokumentacji z zakresu BHP,
 • reprezentowaniem firmy przed organami kontroli państwowej tj. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Urząd Dozoru Technicznego.

     Powieżenie nadzoru BHP Nam, to gwarancja prowadzenie wszelkich zadań Służby BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Koszt nadzoru BHP to mniej niż 1zł dziennie za pracownika! Z uwzględnieniem szkoleń: BHP, pierwszej pomocy oraz prowadzeniem kompleksowej dokumentacji BHP.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem szczegółowy ciążących na Was obowiązków z zakresu  nadzoru BHP w firmie, zapraszamy do kontaktu

Musimy mieć na uwadze iż informacje przekazane  w powyższym Poradniku Przedsiębiorcy  są ogólne.  W związku z tym iż każdy proces pracy posiada  inną charakterystykę, co wiąże się z różnymi zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy oraz innymi działaniami które Pracodawca powinien  podjąć   w celu organizowania pracy w sposób bezpieczny. 

Aby szczegółowo określić wymagania z zakresu BHP w Państwa Przedsiębiorstwie niezbędna jest analiza Państwa procesów pracy.