You are currently viewing Zatrudnienie Pierwszego Pracownika – Co dalej? Praktyczne Wskazówki i Porady!

Zatrudnienie Pierwszego Pracownika – Co dalej? Praktyczne Wskazówki i Porady!

W momencie zatrudnienia pracownika stajemy się Pracodawcą, co wiąże się z wieloma obowiązkami związanymi z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa. To dotyczy nas bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników – czy to jednego, czy 20 lub więcej. 

PRZED DOPUSZCZENIEM PRACOWNIKA DO PRACY WYMAGANE JEST 

Badanie lekarskie

Szkolenie BHP pracownika

Szkolenie BHP pracodawcy Pracodawco przed dopuszczeniem do pracy pracownika zobowiązany jesteś zapoznać pracownika z stanowiskiem pracy podczas instruktażu stanowiskowego. Zgodnie z prawem w tym celu poprzednio należy odbyć szkolenie BHP dla osób zarządzającymi pracownikami, które w programie szkolenia  zawiera metodykę przeprowadzania   instruktażu.

Zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego

Zapoznanie z instrukcjami BHP

Wdrożenie regulacji dotyczących:

– zarządzania odzieżą oraz środkami ochrony indywidualnej,
– dofinansowania okularów korygujących wzrok,
– mobbingu,
– równego traktowania,
– prac wzbronionym kobietą w ciąży,
– prac wzbronionych pracownikom młodocianym,
– osób wyznaczonych do zwalczania pożarów, oraz prowadzenia ewakuacji,
– osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

Prowadzenie rejestrów:
– wypadków,
– chorób zawodowych,
– substancji chemicznych,
– kontroli,
– szkoleń BHP,
– badań lekarskich.

Przeszkolenie osób wyznaczonych do: – udzielania pierwszej pomocy – zwalczania pożarów oraz prowadzenia ewakuacji

W celu przeprowadzenia badania lekarskiego należy udać się do lekarza medycyny pracy.

Szkolenia BHP można odbyć na naszej platformie BHP

Szkolenia BHP dla osób zarządzających pracownikami można odbyć na naszej platformie BHP

Prowadzenie dokumentacji związanej z zasadami BHP oraz prawem pracy to obowiązek każdej firmy zatrudniającej pracowników. To właśnie ona stanowi dowód na przestrzeganie w zakładzie przepisów. Dlatego bardzo ważne jest, by była prowadzona dokładnie i w prawidłowy sposób i zawierała wszystkie najważniejsze elementy. Pozwoli to Państwu zapewnić sobie spokój i uniknąć problemów w sytuacji, gdy będzie prowadzona kontrol przez organy nadzorujące.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń i dokumentacji BHP znajdziecie Państwo poniżej.

Badania lekarskie

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy  należy skierować go na badania lekarskie.

Szkolenia BHP

Kiedy pracownik uzyska zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, należy skierować go na wstępne szkolenie bhp, które pracownik jest zobowiązany odbyć przed dopuszczeniem do pracy w pierwszym dniu pracy.

Pracodawco pamiętaj! Wstępne szkolenie BHP składa się z II części:

Część I –  instruktaż ogólny, podczas którego zapoznaje się pracownika z podstawowymi zasadami BHP, takie szkolenie przeprowadza inspektor/specjalista BHP, lub inna osoba posiadająca niezbędne kwalifikacje.

Część II –  instruktaż stanowiskowy który, jest prowadzony przez osobę zarządzającą pracownikami: pracodawcę, dyrektora, kierownika, lidera.  Taka osoba aby przeprowadzać instruktaże stanowiskowe, musi posiadać niezbędne kwalifikacje, a mianowicie szkolenie BHP dla pracodawców lub osób zarządzających innymi pracownikami, więcej o tym szkoleniu przeczytacie Państwo tutaj.

https://platforma.bhp-protex.pl/produkt/szkolenie-bhp-dla-pracodawcow-i-osob-zarzadzajacych-innymi-pracownikami-menedzerow-mistrzow-brygadzistow-liderow/

Poza szkoleniami wstępnymi należy okresowo aktualizować wiedzę pracowników z zakresu  BHP. Takie szkolenia należy odbyć do 12 miesięcy od rozpoczęcia prac. Wyjątek stanowią szkolenia dla osób zarządzających pracownikami, w tym wypadku takie szkolenia należy odbyć do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Ocena ryzyka zawodowego

Określenie oraz dokumentacja ryzyka zawodowego występującego na określonych stanowiskach również należy do pracodawcy zgodnie z art.226 Kodeksu Pracy, należy ją przeprowadzić na każdym stanowisku pracy.

Ocena ryzyka zawodowego  ma na celu określenie jego poziomu. Stosuje się ją też po to, by określić stopień jego dopuszczalności. Dzięki temu możliwe jest określenie, z jakimi niebezpieczeństwami mają do czynienia poszczególni pracownicy oraz jakie mogą być konsekwencje narażenia na nie. To z kolei pozwala odpowiedzieć na pytanie o to, czy możliwe jest wyeliminowanie lub ograniczenie tych czynników. Na tej podstawie podejmuje się również określone środki ochronne.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana systematycznie. Szczególnie istotnymi pod tym względem są wprowadzane zmiany o charakterze technicznym lub organizacyjnym.

Pracodawco  Pamiętaj! O ryzyku zawodowym występującym na stanowisku prac musisz poinformować pracownika na każdym stanowisku pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Instrukcje BHP

Pracodawca  musi opracować i udostępnić aktualne instrukcje BHP. Chodzi tu o wytyczne stanowiskowe, szczególnie w miejscach, w których występuje zagrożenie wypadkiem lub określone niebezpieczeństwa zdrowotne. Ponadto konieczne jest stworzenie instrukcji obsługi maszyn, postępowania z materiałami niebezpiecznymi i mogącymi powodować szkody zdrowotne oraz udzielania pomocy przedmedycznej czy postępowania w razie pożaru.

Wyznaczenie  osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zwalczanie pożarów i prowadzenie ewakuacji

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za reagowanie w niebezpiecznych sytuacjach. Nakaz ten obejmuje w szczególności wskazanie pracowników udzielających pierwszej pomocy, zwalczających pożary i przeprowadzających ewakuację.  Pracownicy wyznaczenie do ww. zadań powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Jeśli pracownicy jeszcze nie posiadają wymaganych kwalifikacji zachęcamy do uczestnictwa w naszych szkoleniach online ppoż oraz pierwszej pomocy, które można znaleźć tutaj:

Pracodawca jest zobowiązany prowadzić poniższe rejestry:

 • rejestr badań lekarskich

 • rejestr szkoleń bhp

 • rejestr wypadków przy pracy

 • rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby

 • rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu

 • rejestr kontroli

Stosując substancje chemiczne, Pracodawca jest zobowiązany prowadzić rejestr substancji oraz ich mieszanin, a także przechowywać karty charakterystyki tych substancji.  Poza prowadzeniem rejestru substancji chemicznych Pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, takie jak: hałas, drgania, pył, substancje chemiczne, mikroklimat, pole elektromagnetyczne, promieniowanie itp., dla których wykonuje się badania i pomiary, które są przeprowadzane przez akredytowane laboratoria środowiska pracy

Pracodawca również jest zobowiązany zapoznać pracownika z poniższymi dokumentami:

 • dokument zawierający zasady polityki antymobingowej,

 • informacja dotycząca równego traktowania,

 • wykaz prac, którym nie wolno przydzielać kobietom w ciąży,

 • wykaz prac, których nie wolno przydzielać osobom młodocianym,

 • wykaz prace szczególnie niebezpiecznych.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek opracowania wykazu wykonywanych prac szczególnie niebezpiecznych i aktualizowaniu tego wykazu.

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych określony został w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • na wysokości,

 • w kanałach,

 • w zagłębieniach,

 • spawalnicze,

 • przy wysokim napięciu,

 • wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek opracowania wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizyczne i aktualizowaniu tego wykazu zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Zarządzenia

Pracodawca ustala procedury obowiązujące w firmie poprzez wprowadzanie odpowiednich regulacji. Dotyczą one m.in.:

 • ustalania okoliczności wypadków przy pracy oraz ich przyczyn,

 • prowadzenia szkoleń pracowników z zakresu bhp.

Regulaminy:

Pracodawca ustala procedury obowiązujące w firmie poprzez wprowadzanie odpowiednich regulaminów. Dotyczą one m.in.:

Regulamin przyznawania odzieży oraz środków ochrony indywidualnej:

Kodeks pracy (art. 2377 § 1) reguluje przepisami obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymogi Polskich Norm, jeżeli:

 • odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu albo znacznemu zabrudzeniu,

 • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powyższe przepisy nie wskazują konkretnych stanowisk czy rodzajów pracy, jednak najważniejsze są warunki, w jakich odbywa się jej wykonywanie. Pracodawca powinien w regulaminie wewnątrzzakładowym określić zasady wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze.

Pracodawca w porozumieniu z pracownikami może określić stanowiska pracy w zakładzie, na których dozwolone jest używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak używanie własnej odzieży jest zabronione w przypadku stanowisk wymagających:

 • bezpośredniej obsługi maszyn,

 • bezpośredniej obsługi urządzeń technicznych,

 • wykonywania prac charakteryzujących się dużą ilością brudu,

 • wykonywania prac związanych ze stosowaniem środków chemicznych, zagrażających skażeniem odzieży lub obuwia,

 • stosowania środków promieniotwórczych lub zakaźnych materiałów biologicznych, zagrażających skażeniem odzieży lub obuwia.

Oprócz opracowania ww. Regulaminu, na pracodawcy ciąży prowadzenie ewidencji wydanej odzieży oraz środków ochrony indywidualnej.

Regulamin dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego:

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z obsługą monitora ekranowego przysługuje zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej otrzymają orzeczenie lekarskie (zaświadczenie) od lekarza medycyny pracy o potrzebie stosowania takich okularów podczas pracy przy monitorze ekranowym.

Szczegółowe programy szkoleń:

Zapewnienie odpowiednich programów szkoleń oraz instruktaży stanowiskowych, dostosowanych do poszczególnych stanowisk, należy do obowiązków pracodawcy i powinno nastąpić niezwłocznie. Może on również zlecić to zadanie firmie zewnętrznej prowadzającej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nadzór i kontrola stanu BHP

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, o stały nadzór BHP powinien zadbać pracodawca (art. 23711 Kodeksu Pracy). Związane z nim czynności mogą być wykonywane samodzielnie lub też za pośrednictwem odpowiednio wykwalifikowanych osób świadczących usługi BHP. Trzeba jednak pamiętać, że prawidłowy nadzór BHP wymaga posiadania m.in. odpowiednich kwalifikacji oraz umiejętności związanych z:

 • oceną ryzyka i warunków pracy,

 • prowadzeniem szkoleń bhp,

 • przygotowywaniem programów kursów,

 • opracowywaniem dokumentacji z zakresu BHP,

 • reprezentowaniem firmy przed organami kontroli państwowej tj. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Urząd Dozoru Technicznego.

Powierzenie nadzoru BHP Nam, to gwarancja prowadzenie wszelkich zadań Służby BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszt nadzoru BHP to nawet  mniej niż 1zł dziennie za pracownika! Z uwzględnieniem szkoleń: BHP, pierwszej pomocy oraz prowadzeniem kompleksowej dokumentacji BHP.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem szczegółowy ciążących na Was obowiązków z zakresu  nadzoru BHP w firmie, zapraszamy do kontaktu.

Musimy mieć na uwadze, iż informacje przekazane  w powyższym wpisie są ogólne.  W związku z tym iż każdy proces pracy posiada  inną charakterystykę, co wiąże się z różnymi zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy oraz innymi działaniami, które Pracodawca powinien  podjąć   w celu organizowania pracy w sposób bezpieczny.

Aby szczegółowo określić wymagania z zakresu BHP w Państwa Przedsiębiorstwie, niezbędna jest analiza Państwa procesów pracy.

Dodaj komentarz