You are currently viewing Kontrola PIP – Jak najlepiej się niej do przygotować?

Kontrola PIP – Jak najlepiej się niej do przygotować?

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

To aspekt, który wywołuje dreszcz prawie u każdego pracodawcy. Czy wszystko będzie w porządku? Co w przypadku, gdy coś nie będzie się zgadzać?

W 2022 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 59 000 kontroli, 15 793 zakończyło się mandatem karnym. Łączna kwota mandatu wyniosła 19,7 mln zł, a 1 151 trafiło z wnioskiem do sądu.

Jaki jest przebieg inspekcji przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy?

Najważniejsze jest rozpoczęcie od miejsca, w którym kontrola PIP może zostać przeprowadzona. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza inspekcje zarówno w siedzibie firmy, jak i w jednostkach, które są podległe kontrolowanemu podmiotowi oraz miejscach, gdzie przechowywane są dokumenty związane z działalnością.

Inspektor pracy jest zobowiązany do przedstawienia legitymacji, która uprawnia go do swobodnego przemieszczania się po terenie zakładu pracy i do dostarczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia inspekcji.

W trakcie kontroli inspektorzy pracy mogą prowadzić rozmowy z pracownikami zakładu i zadawać im pytania. Mają również prawo do rejestrowania obrazu i dźwięku za pomocą środków technicznych.

Jeśli istnieją podejrzenia, że pracownicy z różnych powodów (np. obawy przed konsekwencjami) mogą niechętnie ujawniać informacje dotyczące legalności zatrudnienia, przestrzegania przepisów prawa czy warunków pracy, inspektorzy PIP mogą wydawać postanowienia o zachowaniu tajemnicy w sprawach związanych z pozyskiwaniem wrażliwych informacji.

Czy kontrola Państwowej Inspekcji Pracy musi być

zapowiedziana?

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy nie musi być zapowiedziana – może być niespodziewana. To pozwala inspektorom PIP skutecznie monitorować warunki pracy i przestrzeganie przepisów bez wcześniejszego powiadomienia pracodawcy.

Niezapowiedziane kontrole PIP 

Jak wspomniano wcześniej, kontrole PIP mają miejsce w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących prawa pracy, w tym również norm związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zazwyczaj sygnał do przeprowadzenia kontroli pochodzi od informacji o potencjalnym łamaniu przepisów przez pracodawcę w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 Warto podkreślić, że Państwowa Inspekcja Pracy nie posiada uprawnień do przeprowadzania kontroli w przypadku, gdy zatrudnienie odbywa się na innych podstawach niż umowa o pracę.

Jednakże, jeśli warunki zatrudnienia pracownika sugerują, że istnieje rzeczywisty stosunek pracy (co oznacza wykonywanie obowiązków osobiście, pod nadzorem przełożonego, w sposób ciągły i w określonym przez pracodawcę miejscu i czasie), to wtedy umowy zlecenie są traktowane na równi z umowami o pracę.

 

Co kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) kontroluje i nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących prawa pracy i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Jej rola polega na zapewnieniu, że pracodawcy traktują pracowników zgodnie z obowiązującym prawem i zapewniają im bezpieczne i uczciwe warunki pracy.

Kontrolowane są umowy o pracę, godziny pracy, wynagrodzenie, przestrzeganie przepisów BHP oraz wszelkie dokumenty związane z zatrudnieniem.

Działalność PIP przyczynia się do tworzenia sprawiedliwego środowiska pracy i ochrony praw pracowników.

Jakie dokumenty są potrzebne do kontroli PIP?

Dokumentacja potrzebna w celu właściwego przygotowania się do kontroli PIP obejmuje m.in.:

 • dokumenty dotyczące budowy
  zakładu pracy, a także jego przebudowy lub modernizacji,
 • dokumentację techniczną i
  technologiczną, w tym plany i rysunki,
 • wyniki badań, pomiarów oraz
  ekspertyz związanych z działalnością zakładu.

 

Czy kontrola PIP obejmuje listy obecności?

O ile ewidencjonowanie czasu pracy jest w Polsce obowiązkowe, o tyle nie ma wymogu
prowadzenia list obecności pracowników. Dlatego też ustawa o Państwowej
Inspekcji Pracy nie przewiduje konieczności przeprowadzania kontroli w tym
zakresie.

 

Jakie akty prawne regulują działalność Państwowej
Inspekcji Pracy?

Kontrole
Państwowej Inspekcji Pracy oraz pozostałe czynności prowadzone przez nią
reguluje m.in.:

 • Statut Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. 2007, poz. 589),
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004, poz.
  1001).

Lista ta nie jest oczywiście pełna – kontrole PIP odbywają się bowiem w różnych miejscach
pracy, stąd też konieczność regulowania jej działań również przez inne akty
prawne.

Dodaj komentarz