BUDOWNICTWO

Poradnik przedsiębiorcy z zakresu prowadzenia dokumentacji BHP w firmie:

Prowadzenie działalności wiąże się z znaczną ilością  obowiązków, w zakresie  opracowania dokumentacji z zakresu BHP.

Do niezbędnej dokumentacji dla firmy budowlanej zaliczamy:

 1. Badania lekarskie- zaświadczenia lekarskie:

Aby dopuścić pracownika do pracy wcześniej należy skierować go na badania lekarskie.

Po uzyskaniu przez pracownika zaświadczenia o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy, wydanym przez lekarza medycyny pracy, pracownika możemy dopuścić do wykonywania pracy.

 1. Szkolenia BHP

Wstępne szkolenie BHP

Kiedy pracownik uzyska zaświadczenie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, należy skierować go na wstępne szkolenie bhp które pracownik jest zobowiązany odbyć przed dopuszczeniem do pracy.

Wstępne szkolenie BHP składa się z II części:

Część I –  instruktaż ogólny, podczas którego zapoznaje się pracownika z podstawowymi zasadami BHP, jeśli potrzebujecie Państwo przeprowadzić  wstępne szkolenia BHP – to można znaleźć je tutaj.

Część II –  instruktaż stanowiskowy który jest prowadzony przez osobę zarządzającą pracownikami: pracodawcę, dyrektora, kierownika, lidera.  Taka osoba  aby przeprowadzać instruktaże stanowiskowe musi posiadać niezbędne kwalifikacje, a mianowicie szkolenie BHP dla pracodawców lub osób zarządzających innymi pracownikami, więcej o tym szkoleniu przeczytacie Państwo tutaj.

Okresowe szkolenia BHP

Poza szkoleniami wstępnymi, należy okresowo aktualizować wiedzę pracowników  z zakresu  BHP. Takie szkolenia należy odbyć do 12 miesięcy od rozpoczęcia prac. Wyjątek stanowią szkolenia dla osób zarządzających pracownikami, w tym wypadku takie szkolenia należy odbyć do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Czasookresy ważności szkoleń BHP

SZKOLENIA BHP SZKOLENIE WSTĘPNESZKOLENIE OKRESOWEKOLEJNE SZKOLENIE OKRESOWE
STANOWISKA ROBOTNICZEPRZED DOPUSZCZENIEM PRACOWNIKA DO PRACYDO 12 MIESIĘCYDO 36 MIESIĘCY
STANOWISKA ADMINISTRACYJNO-BIUROWEPRZED DOPUSZCZENIEM PRACOWNIKA DO PRACYDO 12 MIESIĘCYDO 72 MIESIĘCY
STANOWISKA KIEROWNICZEPRZED DOPUSZCZENIEM PRACOWNIKA DO PRACYDO 6 MIESIĘCYDO 60 MIESIĘCY

UWAGA !!!

SZKOLENIA OKRESOWE NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH GDZIE WYSTĘPUJĄ PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE MIĘDZY INNYMI  JAK:

– PRACE NA WYSOKOŚCI

– W KANAŁACH

– W ZAGŁĘBIENIACH

– PRACE SPAWALNICZE

– PRACE PRZY WYSOKIM NAPIĘCU

CO  12 MIESIĘCY  !!!

 1. Ocena ryzyka zawodowego

Określenie oraz dokumentacja ryzyka zawodowego występującego na określonych stanowiskach również należy do pracodawcy zgodnie z art.226 Kodeksu Pracy.

Ocena ryzyka zawodowego  ma na celu określenie jego poziomu. Stosuje się ją też po to, by określić stopień jego dopuszczalności. Dzięki temu możliwe jest określenie, z jakimi niebezpieczeństwami mają do czynienia poszczególni pracownicy oraz jakie mogą być konsekwencje narażenia na nie. To z kolei pozwala odpowiedzieć na pytanie o to, czy możliwe jest wyeliminowanie lub ograniczenie tych czynników. Na tej podstawie podejmuje się również określone środki ochronne.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana systematycznie. Szczególnie istotnymi pod tym względem są wprowadzane zmiany o charakterze technicznym lub organizacyjnym.

Pracodawco Pamiętaj! o ryzyku zawodowym występującym na stanowisku prac musisz poinformować pracownika przed dopuszczeniem go do pracy.

Więcej informacji o ocenie ryzyka zawodowego znajdziecie Państwo tutaj.

 1. Instrukcje BHP

Pracodawca  musi opracować i udostępnić aktualne instrukcje BHP. Chodzi tu o wytyczne stanowiskowe, szczególnie w miejscach, w których występuje zagrożenie wypadkiem lub określone niebezpieczeństwa zdrowotne. Ponadto konieczne jest stworzenie instrukcji obsługi maszyn, postępowania z materiałami niebezpiecznymi i mogącymi powodować szkody zdrowotne oraz udzielania pomocy przedmedycznej czy postępowania w razie pożaru.

Więcej o instrukcjach BHP dowiecie się Państwo tutaj:

 1. IBWR (firmy budowlane)

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania (IBWR) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót dla prac:

 • których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;
 • przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;
 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników;
 • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza;
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych;
 • prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych

 

 1. Wykaz osób odpowiedzialnych za:

– udzielanie pierwszej pomocy

– zwalczanie pożarów  i prowadzenie ewakuacji

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za reagowanie w niebezpiecznych sytuacjach. Nakaz ten obejmuje w szczególności wskazanie pracowników udzielających pierwszej pomocy, zwalczających pożary i przeprowadzających ewakuację. 

Pracownicy wyznaczenie do ww. zadań powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Jeśli pracownicy jeszcze nie posiadają wymaganych kwalifikacji zachęcamy do uczestnictwa w naszych szkoleniach online ppoż oraz pierwszej pomocy.

 1. Prowadzenie rejestrów:
 • rejestr badań lekarskich
 • rejestr szkoleń bhp
 • rejestr wypadków przy pracy
 • rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • rejestr kontroli

 

 1. Rejestr substancji niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowiązany prowadzić rejestr substancji chemicznych oraz ich mieszanin a także przechowywać karty charakterystyki tych substancji.  

Poza prowadzeniem rejestru substancji chemicznych Pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, takie jak: hałas, drgania, pył, substancje chemiczne, mikroklimat, pole elektromagnetyczne, promieniowanie itp., dla których wykonuje się badania i pomiary. Po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników

 1. Informacje/Wykazy/Polityka

Pracodawca również jest zobowiązany zapoznać pracownika z poniższymi dokumentami:

 • dokument zawierający zasady polityki antymobingowej
 • informacja dotycząca równego traktowania
 • wykaz prac, którym nie wolno przydzielać kobietom w ciąży
 • wykaz prac, których nie wolno przydzielać osobom młodocianym
 1. Zarządzenia
 • Zarządzenie odnoszące się do ustalania okoliczności wypadków przy pracy oraz ich przyczyn
 • Zarządzenie odnoszące się do szkolenia pracowników z zakresu bhp
 1. Regulaminy

Kodeks pracy (art. 2377 § 1) reguluje przepisami obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymogi Polskich Norm, jeżeli:

odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu albo znacznemu zabrudzeniu lub

ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powyższe przepisy nie wskazują konkretnych stanowisk czy rodzajów pracy, jednak najważniejsze są warunki, w jakich odbywa się jej wykonywanie. Pracodawca powinien w regulaminie wewnątrzzakładowym określić zasady wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze.

Pracodawca w porozumieniu z pracownikami może określić stanowiska pracy w zakładzie, na których dozwolone jest używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak używanie własnej odzieży jest zabronione w przypadku:

stanowisk, na których wykonywana jest praca związana z bezpośrednią obsługą maszyn i urządzeń technicznych oraz

wykonywania prac powodujących intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

 1. Szczegółowe programy szkoleń BHP:

Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie ma obowiązek zapewnić programy szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk. Pracodawca powinien niezwłocznie opracować programy instruktaży stanowiskowych bądź zlecić ich opracowanie jednostce organizacyjnej prowadzającej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Regulamin Dofinansowania Zakupu Okularów Korygujących Wzrok Stosowanych Podczas Pracy Przy Obsłudze Monitora Ekranowego

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z obsługą monitora ekranowego przysługuje zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej otrzymają orzeczenie lekarskie (zaświadczenie) od lekarza medycyny pracy o potrzebie stosowania takich okularów podczas pracy przy monitorze ekranowym.

 1. Nadzór i kontrola stanu bhp

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa o stały nadzór BHP powinien zadbać pracodawca (art. 23711 Kodeksu Pracy). Związane z nim czynności mogą być wykonywane samodzielnie lub też za pośrednictwem odpowiednio wykwalifikowanych osób świadczących usługi BHP. Trzeba jednak pamiętać, że prawidłowy nadzór BHP wymaga posiadania m.in. umiejętności związanych z:

 • oceną ryzyka i warunków pracy,
 • prowadzeniem szkoleń,
 • przygotowywaniem programów kursów,
 • opracowywaniem regulaminów i reprezentowaniem firmy przed organami kontroli państwowej tj. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Urząd Dozoru Technicznego.

 1. Wykaz prace szczególnie niebezpieczne:

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych określony został w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Na pracodawcy spoczywa obowiązek ustalenia i aktualizowania tego wykazu.

Musimy mieć na uwadze iż przygotowane dla Państwa pakiet dokumentacji BHP spełnia podstawy z zakresu prowadzenia dokumentacji BHP. W związku z tym iż każdy proces pracy pos  inną charakterystykę w celu określenia szczegółowych wymagań na Państwa życzenie możemy przeprowadzić audyt z zakresu  BHP w Państwa przedsiębiorstwie.